2019-01-07

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnymoraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tymw związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (32) 32 48 261
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca  adres
 
dni i godziny dyżurów telefon
Radcy prawni Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu,
ul. św.Wawrzyńca 23,
43–180 Orzesze
pon. – godz. 8:00-12:00
wt. –  godz. 8:00-12:00
śr. –  godz. 8:00-12:00
czw. –  godz. 8:00-12:00
pt. –  godz. 8:00-12:00
(32) 32 48 261
Adwokaci Dom Kultury
w Gostyni,
ul. Pszczyńska 366,
43–175 Wyr
punkt czynny od 1 do 15 dnia każdego miesiąca
pon. – godz. 14:00-18:00
wt. –  godz. 9:00-13:00
śr. –  godz. 14:00-18:00
czw. –  godz. 9:00-13:00
pt. –  godz. 9:00-13:00
(32) 32 48 261
Urząd Gminy
w Ornontowicach,
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice
punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca
pon. – godz. 8:00-12:00
wt. –  godz. 8:00-12:00
śr. –  godz. 13:00-17:00
czw. –  godz. 8:00-12:00
pt. –  godz. 8:00-12:00
Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
Starostwo Powiatowe
w Mikołowie,
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pon. – godz. 14:00-18:00
wt. –  godz. 11:00-15:00
śr. –  godz. 9:00-13:00
czw. –  godz. 9:00-13:00
pt. –  godz. 9:00-13:00
(32) 32 48 261

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Opis usługi Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (32) 32 48 261
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca adres

 
dni i godziny dyżurów telefon
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskie „DOGMA” Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych,
ul. Chopina 8,
43-170 Łaziska Górne
pon. – godz. 9:00-13:00
wt. –  godz. 8:00-12:00
śr. –  godz. 8:00-12:00
czw. –  godz. 8:00-12:00
pt. –  godz. 8:00-12:00
(32) 32 48 261
       

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się